تلفـــــن: ۸۸۵۲۱۲۳۸-۰۲۱
دورنگار: ۸۸۷۶۸۱۱۰-۰۲۱

خیابان بهشتی – خیابان قنبرزاده – نرسیده به خیابان خرمشهر – کوچه دهم – پلاک ۳۶
کد پستی: ۱۵۳۳۷۳۳۱۲۳

mahsan.co
info@mahsan.co

صفحه مهسان در لینکدین
linkedin.com/company/mahsan